Trummiring

Multimeedia
Toimumise aeg: 01.10.2018 - 13.06.2019
Vanus: 7-26
Hind: €60 / kuu
Kohtade arv ringis: 10

Huviringi kirjeldus

REGISTREERIMINE: trummikoolitused@gmail.com

Telefon: +37256204206


I Üldosa   

Õppeaja kestvus: 1 õppeaasta (vastavalt õpilase huvile) Maht tundides: 1 tund nädalas, 37 tundi õppeaastas 

Õppekeel: eesti, inglise 

Õppevormid ja meetodid: individuaalne õppetund, kontserdid, esinemised, muusika kuulamine 

Vastuvõtu tingimused: vanus alates 7. eluaastast, huvi ja õpimotivatsiooni olemasolu 

Õppevaldkond: muusika   


II Õppekava üldeesmärgid 


Õpilasi õpetatakse individuaalselt vastavalt nende oskustele ja võimetele arendades edasi olemasolevaid  teadmisi.   

Trummiõpetuse eesmärkideks  on:

  - huvi äratamine muusikamaailma vastu                          

  - muusika põhialuste tutvustamine                           
  - Löökpillide ja trummimängu asendiga tutvumine                            
  - esimeste praktiliste mänguharjutuste omandamine                           
  - rudimentide ja erinevate palade harjutamine ning mängimine
  - noodikirja ja muusikateoreetilist mõistetega  tutvumine

 
 

Õppetöö käigus toimub  ka õpilase muusikaliste eelistuste ja omaloomingu toetamine ning järk-järguline arendamine. Seega  aine eesmärgiks on võimaldada muusikaliste põhioskuste omandamist iseseisvaks musitseerimiseks, edastada elementaarseid teadmisi trummimängust, lähtudes õpilase muusikalistest eeldustest.

 

Kasutusel on erinevad trummikoolid, mis muudavad õppetöö mitmekesisemaks ja huvitavamaks nii õpilastele kui ka õpetajale. Samas on pidevalt võimalus kasutada CD-le salvestatud õppematerjale. Abiks on ka videomaterjalid. Kasuks tuleb pidev kontsertide külastamine, et õppida midagi kasulikku erinevatelt professionaalsetelt muusikutelt.  

 III Õppetöö sisu   

I ÕPPEAASTA

 ·        Tutvume löökpillide arengu ja ajalooga kuni tänapäevani. ·        Räägime rütmide osast muusikaajaloos.

 ·        Selgitame löökpillide otstarvet. Tehniline arendus ja õpisuunad I poolaastal. 

·        trummipulkade valik; 

·        trummipulkade jaotus; 

·        väikese trummi asend ja kõrgus; 

·        käte, randme, sõrmede ja löökide omandamine, liigeste liikumine; 

·        viiped, lõdvestused, lähteasend (ooteseis); 

·        läbitavad taktimõõdud 4/4, 2/4, ¾; 

·        rudimentide harjutamine kinniste ja lahtiste sõrmedega; 

·        harjutused taktimõõdus lugemisega;

 ·        improviseerimine koos saatega; 

·        tavandi- või rahvamuusika saatmine. Tehniline arendus ja õpisuunad II poolaastal. ·        eelnevate oskuste süvendatud õppimine; 

·        suure trummi kasutamine koos plaadiga; 

·        metronoomi kasutamine; 

·        taldrikute liigid. Läbitakse järgmiste tantsude trummisaade: 

·        Valss, polka, marss; 

·        rudimendid.


 II ÕPPEAASTA 

·        oskuste süvendamine;

 ·        noodistlugemise ja ansamblimängu arendamine. Tehniline arendus ja õpisuunad I poolaastal.

 ·        metronoomi rakendamine; 

·        taktimõõdud 4/4, 3/4, 6/8;

 ·        trioolid;

 ·        sünkoobid;

·        aktsendid; 

·        pided;

 ·        harjutused kinniste sõrmedega;

 ·        harjutused vahelduvate kätega;

 ·        dublite;

 ·        harjutuste, etüüdide ja partiide solfedzheerimine – rütmitunnetus; 

·        kaksiklöökide proportsionaalsus; 

·        rudimentide harjutamine; 

·        tremolo väikesel trummil. Tehniline arendus ja õpisuunad II poolaastal. 

·        tremolo kiiremas tempos;

 ·        dünaamika; 

·        topeltrütmiline alajaotus rock- ja klassikalises muusikas; 

·        harjadega mängimise õpetus. 

Aasta lõpuks on omandatud erinevad etüüdid, soolod, erineva rütmiga palad (polka, marss, valss, rock, swing).   


III ÕPPEAASTA ·       

 Ansamblimängu arendus. Tehniline arendus ja põhisuunad I poolaastal.

 ·        mäng trummikomplektil (pedaaliga basstrumm ja hi-hat); 

·        rock- ja jazz-stiil; ·        ladina-ameerika rütmid; ·        disco-rütmid; ·        harjadega saatmise oskus ansamblis ja soolodes. Tehniline arendus ja põhisuunad II poolaastal. 

·        Ladina-ameerika rütmid; ·        kaasaegse popmuusika tüüprütmid. Kolmanda õppeaasta lõpul tuleb õpilane toime ansamblis-orkestris partiidega trummikomplektil.  


 IV Oodatavad õpitulemused

 Õppeprogrammi läbinud õpilane  peaks saavutama taseme, mis võimaldaks tal ise endale meelepärast muusikat mängida, leides seeläbi rahulolu ja ühtlasi ka tegevusala, millega meeldivalt ja kasulikult aega veeta.

 

Esimese õppeaasta õppeprogrammi läbinud õpilane: ·    tunneb trummikomplekti ja teab kõikide pillide asukohta noodijoonestikul (soolotrumm, basstrumm, tom´id, hi-hat, crash-plaat, ride-plaat) ·    oskab mängida harjutusi 4/4 ja 2/4 taktimõõdus   Teise õppeaasta õppeprogrammi läbinud õpilane: 

·                 oskab halftime-schffle

 ·                 oskab Hip-hop`i

 ·                 on tutvunud duubel-pedaali kasutamisega

 

Kolmanda õppeaasta õppeprogrammi läbinud õpilane:

 ·                        oskab mängida duubel-pedaaliga

 ·                        oskab Shuffle –rocki 

·                        oskab Cha-cha-cha`d

 ·                        oskab Haus`i

 ·                        oskab Bossa Novat

 


  V Hindamine   


Hindamist hinnete näol ei toimu. Töö käigus saavad õpilased pidevalt õpetajalt omandatu kohta suuliselt tagasisidet. Oluline on õpilaste individuaalne tunnustamine, sest õpilased on erinevate võimetega. Seega eesmärgiks pole mitte õpilaste absoluutse taseme võrdlemine, vaid iga õpilase individuaalsete saavutuste mõõtmine ja tunnustamine.  


Üheks oluliseks faktoriks on ka õpilastele  võimaluste  leidmine esinemisteks ja seega tehtud  tööle tunnustuse saamine  kuulajate poolt. Samuti on võimalik rakendada videosalvestust tagasisidevormina.  Õpilase individuaalpäevikus kajastub töösisu ja osavõtt tundidest. 


Registreerimine: Trummikoolitused@gmail.com

+37256204206

Tagasiside